ماشین سازی تبریز

صادق گشنی به ماشین سازی تبریز پیوست

تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۶